CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Finale bijzinnen

Bijzinnen van doel (finale bijzinnen): zijn bijzinnen, die een doel of wens uitdrukken, ze staan in de coniunctivus en worden ingeleid door:

  • ut + coni. = (op)dat, om te
   • ut ... legatos separatim .. divideret daretque operam = (op)dat hij de gezanten afzonderlijk verdeelde/moest verdelen en zich moeite gaf/moest geven
  • ne + coni. = (op)dat niet, om niet te
   • ne quod iis conloquium inter se neve quae communicatio consilii esset = dat er niet enig gesprek voor hen onderling was en niet enige mogelijkheid om plannen uit te wisselen.
  • neve, neu + coni. = en (op)dat niet, en om niet te
  • quo + coni. =
   • opdat (daardoor), om (daardoor)
    • ferrum, quo se tutari ..possent = een zwaard opdat zij zich daarmee konden verdedigen
   • bij comparativi: opdat des te, om des te
  • dum + coni = opdat intussen, om intussen te
   • dum haec ........ perscriberem = opdat ik intussen deze (brief) schreef (Cic. ep. ad Att.5. 16)
 • Verba timendi : let op: na werkwoorden van vrezen
  • (timeo / metuo / vereor) ne + coni. = ik vrees dat
   • magistratus et principes veriti, ne quem motum = De magistraten en voornaamsten, uit vrees/vrezend dat een of andere beweging
   • quae vereor ne vana ..cecinerim = waarvan ik vrees dat ik ze vergeefs ..gezongen heb
  • (timeo / metuo / vereor) ne non + coni. = ik vrees dat niet
 • Verba impediendi: let op: na werkwoorden van verhinderen en weigeren:
  • ne / quominus + coni. = dat
  • quin / quominus + coni. = na ontkennende hoofdzin = dat
   • impedio ne = ik verhinder dat
   • prohibeo ne = ik verhinder dat
   • recuso ne = ik weiger dat
   • non impedio quin = ik verhinder niet dat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus