Finake bijzinnen

Finale bijzinnen: zijn bijzinnen, die een doel of wens uitdrukken, ze staan in de coniunctivus en worden ingeleid door:

  • ut + coni. = (op)dat, om te
   • ut ... legatos separatim .. divideret daretque operam = (op)dat hij de gezanten afzonderlijk verdeelde/moest verdelen en zich moeite gaf/moest geven
  • ne + coni. = (op)dat niet, om niet te
   • ne quod iis conloquium inter se neve quae communicatio consilii esset = dat er niet enig gesprek voor hen onderling was en niet enige mogelijkheid om plannen uit te wisselen.
  • neve, neu+ coni. = en (op)dat niet, en om niet te
  • quo + coni. =
   • opdat (daardoor), om (daardoor)
    • ferrum, quo se tutari ..possent = een zwaard opdat zij zich daarmee konden verdedigen
   • bij comparativi: opdat des te, om des te
 • Voorbeelden:
 • Verba timendi : let op: na werkwoorden van vrezen (timére, metuere, veréri etc.):
  • (timeo/metuo/vereor) ne + coni. = ik vrees dat
   • magistratus et principes veriti, ne quem motum = De magistraten en voornaamsten, uit vrees/vrezend dat een of andere beweging
   • quae vereor ne vana ..cecinerim = waarvan ik vrees dat ik ze vergeefs ..gezongen heb
  • (timeo/metuo/vereor) ne non + coni. = ik vrees dat niet
 • Voorbeelden:
 • Verba impediendi: let op: na werkwoorden van verhinderen:
  • ne/quominus + coni. = dat
  • quin/quominus + coni. = na ontkennende hoofdzin = dat
   • impedio ne = ik verhinder dat
   • prohibeo ne = ik verhinder dat
   • recuso ne = ik weiger dat
   • non impedio quin = ik verhinder niet dat