• ac = en
 • adhuc = nog (steeds)
 • ait / aiunt = hij/zij zegt / ze zeggen
 • ambo = beide, allebei
 • an = of
 • ante = (bijw) vroeger, tevoren
 • at = maar
 • attamen = maar toch
 • atque = en
 • autem = echter
 • cum ... tum = zowel ..als
 • cur = waarom
 • denique = tenslotte, kortom
 • donec = totdat
 • diu = lang(e tijd)
 • dum = terwijl, zolang als (+ ind.)
 • enim = want, immers
 • et = en, ook
 • etiam = ook, zelfs
 • fortasse = misschien
 • forte = (bijw.) toevallig
 • frustra = (te)vergeefs
 • haud = helemaal niet
 • iam = al, reeds
 • iam + ontkenning = ...meer
 • ideo= daarom
 • *illac= daarlangs
 • *illuc= daarheen
 • inquam = ik zeg/zei
 • inquit = hij/zij zegt/zei
 • intus= binnen
 • mille, milia = duizend, duizenden
 • modo = zoëven, zojuist, zopas
 • modo.....modo = nu eens...dan weer
 • mox = spoedig, weldra
 • nam = want
 • nec, neque= en niet, ook niet, want niet, zelfs niet
 • neu, neve = en opdat niet (+ coni.)
 • ni(hi)l = niets
 • nimium = te, te zeer
 • non = niet
 • novem = negen
 • numquam = nooit
 • nunc = nu
 • plus = meer (dan)
 • postquam = nadat (+ ind. perf.)
 • procul = ver (weg), van verre
 • prope = nabij, bijna
 • -que = en (voor het woord waar -que achter staat)
 • quam = dan (na comp. of comparatief begrip)
 • quamquam = hoewel
 • quamvis= hoewel, ofschoon
 • quasi = alsof, als het ware
 • quidem = weliswaar, althans
 • quisquis = wie ook maar
 • quocumque = waarheen ook maar
 • quod= omdat
 • quoniam = omdat, aangezien
 • quoque = ook
 • quotiens = hoe vaak
 • retro = terug
 • rursus = weer, opnieuw
 • saepe = dikwijls
 • satis = voldoende, genoeg
 • scilicet = natuurlijk, vanzelfsprekend
 • sed = maar
 • semper = altijd
 • si = als, indien
 • sic =
 • sicut = zoals
 • simul = zodra; tegelijk, samen
 • sive, seu = of, hetzij
 • tam =
 • tandem = eindelijk
 • tantum = (bijw.) slechts, alleen maar
 • tamen = toch
 • ter = driemaal
 • tot = zoveel (wordt niet verbogen; zie ook correlativa)
 • totiens = zo vaak
 • tum = dan, toen, op dat moment
 • ubi = waar
 • ubi (primum) = zodra als, wanneer
 • ultra = verder
 • unde = waarvandaan, vanwaar
 • undique = van/aan alle kanten
 • usque = aan een stuk door, onafgebroken
 • ut ... ita = weliswaar ... maar
 • vale = vaarwel, het ga je goed, gegroet
 • -ve= of ...
 • vel= of
 • velut = als, alsof
 • vero= maar, echter
 • vix = nauwelijks, met moeite
kleine woordjes (die met een * behoren niet tot de basiswoorden)