basiskennis
latijn
vereiste kennis
vormleer latijn

OVERZICHT VORMLEER

(gevraagde kennis voor het eindexamen)
** betekent: staat niet in basiskennis, maar wel erg handig om te weten.

1. De nomina:

a. Substantiva:
De regelmatige verbuiging van:
a-stammen (1e decl.):  filia (= dochter)
o-stammen (2e decl.): dominus (= heer, meester), bellum (= oorlog),
ager, agri
(= akker)  puer, pueri (= jongen, slaaf)
consonantstammen (3e decl.): abl. sg.: -e,  nom./acc. pl. N.: -a,    gen. pl.: -um
bijv. consul, - ulis (= consul); nomen, -inis (= naam)
zuivere i-stammen (3e decl.):  abl. sg.: -i,   nom./acc. pl. N.: -ia,   gen. pl.: -ium
bijv. mare, maris (= zee), turris, turris (=toren).
onzuivere i-stammen (3e decl.): abl. sg.: -e,  nom./acc. pl. N.: -a,    gen. pl.: -ium
bijv.  urbs, urbis (= stad); os, ossis (= been, bot).
u-stammen (4e decl.) manus, manus (= hand, schare)
e-stammen (5e decl.) res, rei (= zaak, ding)
De afwijkende verbuiging van:
enkele substantiva: vir, viri (= man); vis, vim, vi  (= kracht, geweld);
Iuppiter, Iovis (= Iuppiter) en domus, domus (= huis)
de vocativus op  -e : alleen bij woorden op -us van de 2e decl. (o-stammen) in het enkelvoud!  N.B.: -ius > -i: bijv. Vergili; meus > mi: bijv. mi fili
de locativus: domi (= thuis) en Romae (= te Rome)
Algemene geslachtsregels:
Masculinum zijn altijd: mannelijke personen: poëta = dichter
**rivieren: Sequana = Seine
Femininum zijn altijd: vrouwelijke personen: **steden: Corinthus = Corinthe
(beh. Delphi, -orum =M)
Geslachtsregels per declinatie:
1e declinatie (a-stammen) substantiva op -a zijn F.
2e declinatie (o-stammen) substantiva op -us en -er zijn M. substantiva op -um zijn N.
3e declinatie (cons.-stammen) de woorden op -os, -or, -er  zijn M.
beh: iter, -itineris (= tocht, reis) is N! arbor, -oris (= boom) is F!

de woorden op -o, -s, -x   zijn F.
beh: o.a: sermo, -onis (= gesprek), ordo, -inis (= rij, orde), homo, -inis (man, mens) zijn M

de woorden op:
-l, -e, -c
-n, -a, -t

-ar, -ur, -us
  zijn N(eutrum)
beh: substantiva op -us,- udis en -us, -utis zijn F! (bijv. virtus, -utis = moed, dapperheid)
sol, solis
= zon is M!
4e declinatie (u-stammen) substantiva op -us zijn M.
beh: domus (= huis) en manus (= hand, schare) zijn F!
5e declinatie (e-stammen) substantiva op -es zijn F.
beh: dies (= dag) is M! (betekent het echter een vastgestelde dag of vervaldatum dan is het F!)
b. Adiectiva
De regelmatige verbuiging van:

Adiectiva  -o/-a stammen:

(1e / 2e declinatie)

Adiectiva  -i / cons.-stammen

(3e declinatie)

 • adiectiva van 3 uitgangen op -er, -ris
  bijv. acer, acris, acre ( = hevig, fel)
 • adiectiva van 2 uitgangen op -is, -is 
  bijv. fortis, forte ( = sterk, dapper)
 • adiectiva van 1 uitgang: alle andere bijv.  felix ,-icis(= gelukkig), ingens ,-ntis(= geweldig, enorm)
 • vetus (= oud), dives ,-vitis(= rijk) en pauper , -eris(=arm)
De regelmatige trappen van vergelijking:
 • altus                altior               altissimus                    hoog
 • fortis               fortior             fortisssimus                 dapper
 • pulcher           pulchrior         pulcherrimus               mooi
 • facilis              facilior            facillimus                    makkelijk
 • De betekenis ervan:

  comparativus

  • hoger
  • nogal hoog
  • te hoog

  superlativus

  • hoogste
  • zeer hoog
  De onregelmatige trappen van vergelijking van:
 • bonus              goed                 melior              optimus
 • malus              slecht                peior               pessimus
 • magnus           groot                 maior               maximus
 • parvus             klein                 minor               minimus
 • multus             veel                  plus                 plurimus
 • multi                velen                (com)plures      plurimi (= zeer velen)
 •                                                                          plerique (= de meeste)
  De adiectiva pronominalia:
  N.B:
 • gen. sg: op -ius,  
 • dat. sg.  -i.:
 • unus (= één), solus (= alleen), totus (= geheel), ullus (= enig, één   enkele), nullus (= geen enkele), uter? (= wie van beide?), uterque (= elk van beide), neuter (=  geen van beide), alter (de één, de ander [van twee]), alius ,gen: alterius (= [een] ander)
  c. Adverbia
  Regelmatige vorming

  adiectiva -o/-a ( 1e /2e ) declinatie:

  uitgang gen. sg. M. > -e  bijv. alti > alte (= hoog)

  adiectiva gemengde (3e ) declinatie:

  uitgang gen. sg. M. > -iter bijv. fortis > fortiter  (= dapper)

  comparativus:

  gebruikt wordt de acc. sg. N.: -ius bijv. fortius (= dapperder)

  superlativus:

  de uitgang -us > -e bijv. fortissime (= zeer dapper)
  ook wordt gebruikt:
  • acc. sg. N:
   • facile = makkelijk.
   • plerumque = meestal.
   • primum = eerst.
   • ceterum = overigens.
   • parum = te weinig.
   • etc.
  • abl. sg. N:
   • tuto  = veilig.
   • cito = snel.
   • subito = plotseling.
   • forte = toevallig.
   • modo = 1) slechts 2) zo-even
   • etc.
  d. Correlativa
 • het principe van de vorming en het gebruik van: quantus/tantus, qualis/talis, quantum/tantum en quot/tot inclusief het praefix ali- en het suffix -cumque.
 • het principe van de vorming en het gebruik van: ubi/ibi, unde/inde, quo/eo, qua, ea inclusief  de suffixen -dem en -(cum)que, het praefix ali- en de deiktsche  -c : hic, illic etc.
 • e. Pronomina
  Personalia:
  Reflexiva:
  • sibi, se, se
  • incl. de genitivus: sui
  Possessiva:
  Demonstrativa:
  Determinativa:
  Relativa:

  Interrogativa:

  Indefinita:
  • zelfstandig en bijvoeglijk: (ali)quis, quisquam/ullus, quidam, quisquis, quivis, (unus)quisque, nemo/nihil, nullus/nulla res
  f. Numeralia
 • Cardinalia en ordinalia van 1 t/m 20
 • Het principe van de vorming van de cardinalia en ordinalia > 20
 • mille en de verbuiging van; unus, duo, tres en milia.
 • het principe van de vorming van distributiva, bijv. bina castra.
 •  

  2. Het verbum:

  a. De regelmatige vervoeging en betekenis.
  De conjugaties:

  a-stammen of 1e conjugatie

  • voco 1, inf. vocare

  e-stammen of 2e conjugatie

  • terreo, inf. terrére

  cons.-stammen of 3e conjugatie

  • mitto 3,  inf.  mittere

  i-stammen of 4e conjugatie

  • audio 4,  inf.  audire

  capio-groep (voorheen 5e conjugatie)

  • capio 3,  inf.  capere
  De genera:
  • activum
  • passivum
   • (semi)deponentia
  De tempora:
  • 3 onvoltooide tijden:
   • praesens (o.t.t.)
   • imperfectum (o.v.t.)
   • futurum (o.t.t.t.)
  • 3 voltooide tijden:
   • perfectum (v.t.t.)
   • plusquamperfectum (v.v.t.)
   • futurum exactum (v.t.t.t.
  De modi:
  • indicativus
  • coniunctivus
  • imperativus
  Regelmatige perfectumvorming:

  ind. pr. A.

  ind. pf. A.

  p.p.p.

  inf. pr. A

  1e conjugatie voco 1 voca -vi voca -tus vocare
  2e conjugatie terreo
  deleo
  terr -ui
  dele -vi
  terr -itus
  dele -tus
  terrére
  delére
  3e conjugatie mitto 3
  rego 3
  mi -si
  re -xi
  mis -sus
  rec -tus
  mittere
  regere
  4e conjugatie audio 4 audi -vi audi -tus audire
  capio-groep capio cepi cap -tus capere
  Zie voor andere perfectumvorming de stamtijdenlijst!
  b. De nominale vormen van het werkwoord:
  Infinitivus:
  • praesens Actief: -are, -ēére, -ire, -ěre.
  • praesens Passief: -ari, -éri, -iri, -i !
  • futurum Actief: (van ppp:) -urus esse
  • perfectum Actief: -isse
  • perfectum Passief: (ppp): -us esse.
  Participium:
  • participium praes. A. (ppa):  -ns, -ntis.
  • participium perf. P. (ppp): -tus, -ta, -tum / -sus, -sa, -sum.
  • participium fut. A. (pfa):  -urus, -ura, -urum. (van het ppp!)
  Gerundium:
  Het verbum gebruikt als substantief; kan object bij zich hebben:
  • {nom./acc.: scribere (epistulam)}
  • gen.: scribendi (epistulam)
  • dat.: scribendo (epistulam)
  • acc. (na voorzetsel): ad scribendum (epistulam)
  • abl.: scribendo (epistulam)
  Betekenis: "het (een brief) schrijven"=  het schrijven (van een brief);  (in alle naamvallen.)
  Gerundivum:
  Het verbum gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, congrueert dus met het woord waar het bij hoort:
  • -ndus, -nda, -ndum
  Grondbetekenis: "-swaardig": laudandus = prijzenswaardig.
                                       Voor het gemak worden gerundium en gerundivum bij de bespreking                                      aangeduid als: -nd-vormen.
  c. De onregelmatige vervoeging en betekenis van:
  De onregelmatige verba:
  sum [esse] (= zijn), possum [posse] (= kunnen), eo [ire] (= gaan),  fio [fieri] (= [gemaakt] worden, volo [ velle] (= willen), nolo [nolle] (= niet willen), malo [malle] (= liever willen), fero [ferre] (= dragen, brengen).
  De onvolledige verba:
  inquam (= zeggen), aio (= zeggen), memini (= zich herinneren), odi (= haten).
  d. De principes van de vorming van (samengestelde) werkwoorden:
  Composita:
  bekend zijn met klinkerwisseling en assimilatie, bij samengestelde werkwoorden.
  Inchoativa:
  geven begin aan: -sc- bijv: van senex > senesco 3 (= oude man > oud worden); aridus > aresco 3 (= droog > droog worden)     
  Intensiva / frequentativa:
  geven versterkte of herhaalde handeling aan: vorming; uitgangen: -to 1 (-tare)of -ito 1 (-itare): ostendo 3 > ostento 1; cano 3 > cantito 1 etc.

  basiskennis
  1. vormleer
  2. syntaxis

  vertaaltips
  gulden regels

  per onderdeel
   vormleer:
  1. substantiva
  2. adiectiva
  3. adverbia
  4. correlativa
   1. adiectiva
   2. adverbia
  5. pronomina
   1. demonstrativa
   2. indefinita
   3. interrogativa
   4. personalia
   5. possessiva
   6. relativa
  6. numeralia
  7. verba algemeen
   1. onvolt. act.
   2. onvolt. pas.
   3. volt. act.
   4. volt. pas.
  8. deponentia
   1. praesens
   2. perfectum
  9. onregelmatige ww
  10. stamtijden
   1. deponentia
   2. composita

  11. syntaxis:

  12. participium
  13. abl.abs.
  14. gerundi(v)um
  15. aci en nci
  16. gebruik tempora
  17. modi in hoofdzin
  18. modi in bijzinnen
   1. afh. vraagzin
   2. causale
   3. comparatieve
   4. concessieve
   5. conditionele
   6. consecutieve
   7. relatieve
   8. temporele
  19. nominativus
  20. genitivus
  21. dativus
  22. accusativus
  23. ablativus
  24. vocativus
  25. locativus e.a.